Regulamin dostaw

Regulamin DOSTAW TOWARÓW ZAKUPIONYCH w Sklepie internetowym o nazwie www.mirafo.pl (DALEJ JAKO „SKLEP”)

DOSTAWA

 • Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca – „Mirafo” Marcin Rafalski sp. j. z siedzibą w Łodzi, pod adresem przy ul. Toruńskiej 10, 93-487 Łódź, KRS 0000005933, NIP 7290110248, REGON:004325420.
 • Adres mailowy przeznaczony do kontaktu w sprawach dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego jest następujący: outlet@mirafo.pl.
 • Mirafo sp. j. za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż produktów (dalej jako „Produkty” lub „Towar”) dostępnych w Sklepie Internetowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowane Towary są fabrycznie nowe.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć́ Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 • Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej lub przewozowej, jeśli Kupujący nie zadeklarował odbioru osobistego Towaru.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze i liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do momentu wydania Towaru przewoźnikowi lub poinformowania Kupującego, że zamówiony Towar jest gotowy do odbioru osobistego.
 • Termin dostawy Towaru do Kupującego jest zależny od wybranej przez Kupującego formy dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru, które nie wynikają z jego winy.
 • Termin i koszt dostawy uzależniony jest od  gabarytów i wagi zamówionego Towaru. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest podczas procesu składania Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed zakończeniem składania Zamówienia przez Kupującego.
 • Z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 • Istnieje również możliwość złożenia zamówienia wraz z transportem dedykowanym w dowolne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa taka uzależniona jest od dostępności towaru oraz możliwości logistycznych. Informację o dostawie dedykowanej oraz jej kosztach możecie uzyskać Państwo mailowo pod adresem sklep@mirafo.pl.
 • Zamówione Towary są̨ dostarczane do Kupującego na adres wskazany w formularzu zamówienia, wypełnianym przez Kupującego podczas składania zamówienia  za pośrednictwem podmiotów zawodowo zajmujących się̨ doręczaniem przesyłek.
 • Wyboru sposobu dostawy Towarów dokonuje Kupujący na etapie wypełniania formularza zamówienia.
 • Przed odebraniem przesyłki od podmiotu zajmującego się dostawą, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie jest uszkodzone.
 • Kupujący powinien po odebraniu paczki zawierającej Towar, w obecności przedstawiciela firmy zajmującej się doręczeniem, sprawdzić jej zawartość. Jeżeli Towar został dostarczony w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, Kupujący powinien sporządzić w obecności osoby doręczającej protokół szkody, zawierający opis uszkodzeń lub braków a także datę i godzinę doręczenia paczki.

PROCEDURA REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem rozumianym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą), jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta określone są szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się̨ z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument może, w celu skorzystania ze swoich uprawnień, przesłać Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć́ rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  • numer Zamówienia,
  • dane Konsumenta,
  • nazwę uszkodzonego Towaru,
  • opis wady,
  • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,
  • wniosek o usunięcie wady albo wymianę Towaru na wolny od wad, ewentualnie oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • Zgłoszenie reklamacyjne w postaci Formularza zwrotu/Reklamacji Towaru należy wysłać na adres: outlet@mirafo.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.
 • Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem Towary objęte są całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Kupujący będący Konsumentem (rozumianym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą), który zawarł umowę̨ sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić́ od niej bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy może dotyczyć́ wszystkich lub części Towarów objętych zamówieniem.
 • Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się̨ z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 • Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę̨, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Kupującego, z zastrzeżeniem pkt 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę̨, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W celu dokonania zwrotu Towaru, Kupujący powinien przesłać go na następujący adres : Toruńska 10, 93-487 Łódź
 • W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Postanowienia niniejszego regulaminu dostaw obowiązują od dnia 15.02.2021 r.