REGULAMIN

Sklepu internetowego www.mirafo.pl dalej jako „Sklep”

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu, prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep oraz zasady i warunku świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.

Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

3.Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,Kupujący powinien posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną do najnowszej dostępnej powszechnie wersji przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. Minimalna zalecana rozdzielczość monitora to 1920×1080 pikseli.

 1. Rejestracja i Konto w Sklepie

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem Konta dla Kupującego.

Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Składanie zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

Aby utworzyć Konto w Sklepie Kupujący musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://www.mirafo.pl/moje-konto lub zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie składania zamówienia.

Rejestracja wymaga podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowania nazwy użytkownika i hasła zabezpieczającego.

Logowanie do Konta jest możliwe poprzez podanie nazwy użytkownika lub adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła w formularzu logowania dostępnym na platformie informatycznej Sklepu.

Hasło zdefiniowane przez Kupującego powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Kupujący zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty wynikające z wejścia osób trzecich w posiadanie nazwy użytkownika lub hasła do konta Kupującego z winy lub  z rażącego niedbalstwa Kupującego.

Podczas Rejestracji w Sklepie Kupujący oświadcza, że:

Po Rejestracji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie wysłany link aktywacyjny. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.

Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@mirafo.pl.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną:

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w  Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony.

Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@mirafo.pl. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@mirafo.pl.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Jeśli Kupujący nie zaprzestanie uporczywie naruszać Regulamin, umowa w takim wypadku wygasa po upływie wyznaczonego przez Sprzedającego terminu.

 1. Składanie Zamówienia

Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie Kupujący, posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej do innych państw.

Kupujący mogą składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem platformy informatycznej Sklepu.

Ceny Towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny netto (niezawierające podatku VAT) mają charakter jedynie informacyjny i nie oznaczają ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Towar.

Ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztów transportu, chyba że jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru. Całkowity koszt transportu Zamówienia wskazany jest w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar lub Towary oraz koszt transportu. Kupujący jest informowany o cenie końcowej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ceny końcowej.

Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych wymiarów, dostępnych wersji kolorystycznych, oraz informacji o posiadanych certyfikatach. Integralną część opisu Towaru stanowią jego zdjęcia poglądowe. W razie wątpliwości dotyczących opisu Towaru Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@mirafo.pl.

Kupujący mogą składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia należy:

Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i ich dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Kupującego w zakresie zamawianych Towarów, ich ceny i kosztów dostawy.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia.

Dostępne w Sklepie formy płatności to przelew bankowy oraz płatność za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych Przelewy24 dostarczanej przez  PayPro SA z siedzibą w Poznaniu. Regulamin usługi PayPro jest dostępny do pobrania na stronie internetowej operatora: https://www.przelewy24.pl/regulamin. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu płatności w wysokości 100% ceny brutto zamówionych towarów oraz 100% kosztów dostawy sposobem wybranym przez Kupującego.

Następnie po opłaceniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku braku dostępności Towarów w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Informacje umieszczone na stronie internetowej www.mirafo.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy, co oznacza, że Sprzedawca ma prawo do odmowy zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 1. Realizacja zamówienia

Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone po godzinie 14.00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje w momencie otrzymania przez Kupującego maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni i liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do momentu wydania Towaru przewoźnikowi lub poinformowania Kupującego, że zamówiony Towar jest gotowy do odbioru osobistego.

Po realizacji Zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) dokument sprzedaży w postaci faktury elektronicznej. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 1. Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem (rozumianym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą), który zawarł umowę̨ sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić́ od niej bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy może dotyczyć́ wszystkich lub części Towarów objętych zamówieniem.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się̨ z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę̨, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Kupującego, z zastrzeżeniem punktu poniżej. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę̨, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W celu dokonania zwrotu Towaru, Kupujący powinien przesłać go na następujący adres : Toruńska 10, 93-487 Łódź.

W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem (rozumianym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą), jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta określone są szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się̨ z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument może, w celu skorzystania ze swoich uprawnień, przesłać Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć́ rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

Zgłoszenie reklamacyjne w postaci Formularza zwrotu/Reklamacji Towaru należy wysłać na adres: outlet@mirafo.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem Towary objęte są całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem (rozumianym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wejdą w życie z dniem publikacji nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

Do zamówień przyjętych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób: